Ви є тут

Огляд методичної педагогічної літератури

Максимюк С. П. Педагогіка. – К., 2009. – 124с.

У посібнику, розробленому відповідно до нової програми з педагогіки, з урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень та передового педагогічного досвіду, викладено загальні засади педагогіки, основні положення дидактики, теорію і методику виховання, історію педагогіки, основи школознавства. Посібник містить запитання для самоконтролю, завдання, використовуючи які студенти можуть працювати самостійно, готуватись до практичних занять, атестацій, заліків, іспитів, писати реферати, контрольні, курсові та дипломні роботи.

Психолого-педагогічна література

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

У підручнику розкрито сутність та особливості педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться в ньому і про різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Педагогіка: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 566 с.

Посібник побудовано за кредитно-модульною системою, з урахуванням сучасних вимог педагогічної науки і практики. Теоретичний матеріал структурований у вигляді лекцій-презентацій і складається з п'яти модулів, що становлять логічно завершені частини теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни "Педагогіка".

Психолого-педагогічна література

Лізинський В. М. Ресурсний підхід в управлінні розвитком школи.- К., 2012.- 124 с.

У книзі розглянуто різні аспекти психолого-педагогічної та організаторської діяльності адміністрації школи. Книга призначена для керівників шкіл, методистів і керівників рвно.

Психолого-педагогічна література

Рудницька О. П.

Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник. - К.: Навчальна книга, 2010.- 360 с.

У посібнику розкрито сучасні досягнення теорії і практики викладання дисциплін художньо-естетичного циклу; висвітлено методологічні засади організації навчально-виховного процесу, культурологічні та психолого-педагогічні концепції розвитку особистості; окреслено пріоритетні напрями подальшого удосконалення мистецької освіти, розкрито її взаємозв’язок з основами загальної педагогіки. Для студентів, аспірантів, викладачів. "

Психолого-педагогічна література

Співак О. Л. Психолого-педагогічна діагностика школярів .- К., 2007. – 160

Дане видання присвячене психолого-педагогічним методам здійснення діагностики школярів. Збірник містить різноманітні тести, анкети, характеристики особистостей, за допомогою яких вчитель зможе скласти повний і об’єктивний психологічний портрет учня. Збірник допоможе класному керівнику та шкільному психологу: краще пізнати особистості учнів та їхні родини, визначити сильні та слабкі сторони характеру учня, виявити творчі та інтелектуальні здібності дітей, правильно спланувати навчально-виховний процес у класі, скорегувати виховання проблемних учнів. Видання рекомендовано педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл усіх рівнів.

Психолого-педагогічна література

1000+1 ідея сучасної української школи [Текст]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 175 с.

У книзі зібрано інноваційні ідеї творчих освітян України. Мета – поінформувати педагогічну спільноту про найновіші доробки в галузі освіти, зібрати й узагальнити найкреативніші педагогічні ідеї для подальшого впровадження їх у навчальний процес.

Туз Л. Г. Інтерпретація у практичній діяльності психолога [Текст] / Л.Туз. – К. : [Марич], 2011. – 119 с. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 105–119.

У посібнику представлено аналіз теоретико-методологічних джерел з проблеми інтерпретації та її розвитку в різних галузях науки; розкрито сутність феномену психоаналітичної інтерпретації та її специфіку в психоаналітичній та глибинно-корекційній практиці; на основі аналізу стенограм психокорекційної роботи випукло презентовано особливості інтерпретації в ракурсі психодинамічної теорії; представлено рекомендації психологам щодо розвитку інтерпретаційних умінь.

Шевців З. М.

Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Шевців. – К. : ЦУЛ, 2012. – 246 с. – Бібліогр.: с. 243–246.

У посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності, технології, методи і форми роботи з девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім'ями, групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України.

Психолого-педагогічна література

Філоненко М. М. Психологія спілкування.- К.: Генеза, 2009. – 62 с.

В підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу «людина-людина», а саме — звертається особлива увага на психологічні аспекти спілкування в медичній та педагогічній галузях суспільного життя. Підібрано й адаптовано комплекс психотехнічних вправ, що дають можливість певною мірою ефективно спілкуватися, запобігати конфліктам, оптимізувати діяльність. Містяться психологічні вправи і запитання, комплекс психодіагностичного інструментарію, короткий термінологічний словник.

Підручник адресований студентам , вчителям.

Психолого-педагогічна література

Фіцула М. М. Педагогіка.- 2-ге видання- К.: Академія, 2007.- 560 с.

У другому виданні навчального посібника розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання, основи школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення. Видання містить запитання, короткий термінологічний словник, що дасть змогу глибше осмислити навчальний матеріал. Для студентів вищих навчальних закладів.

Ф

Психолого-педагогічна література

Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості: Навчальний посібник .- К.: Навчальна книга, 2008. – 254 с.

Навчальний посібник присвячений розкриттю важливих психолого-педагогічних проблем формування особистості у процесі навчання і виховання. Значну увагу в монографії приділено теоретико-методологічному аналізу основних концепцій психології та типології особистості вітчизняних і зарубіжних психологів. Автор обстоює важливу думку про необхідність розробки комплексної методології викладання предметів психолого-педагогічного циклу: Загальної психології, Психології особистості, Психодіагностики, Педагогіки, Педагогічної та вікової психології, з урахуванням концептуальних поглядів . У праці є також узагальнення експериментальних досліджень у галузі формування творчих здібностей учнів, розкриття закономірностей і шляхів оптимізації адаптації студентів у вузі, дається психологічний і порівняльний аналіз основних концепцій навчання.

Психолого-педагогічна література

Минаева В. М. Психолого-педагогический практикум: - К. :Психолого-педагогический практикум, 2007.- 128 с.

Учебное пособие подготовлено в рамках курса «Психолого-педагогический практикум». В нем представлены диагностические методики, упражнения, игры и задания. Весь материал структурирован с учетом наиболее актуальных проблем в работе педагога-психолога с детьми.

Психолого-педагогічна література

Варій М. Й. Психологія особистості.- К.: Учбова література, 2008.- 592 с.

Психолого-педагогічні проблеми особистості, психологічний стан особистості, психологія поведінки людей… - ці і інші питання розглядаються в книжці.

Психолого-педагогічна література

Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. Психолого-педагогическая диагностика .-К.: Издательский центр «Академия» ,2005.- 128 с.

Вивчення особистості, її характеру, впливу на неї навчально-виховного процесу, формування особистості…- ці та інші проблеми розглянуто в посібнику.

Психолого-педагогічна література

Крыжановская Л. Психолого-педагогическая реабилитация подростков: пособие для психологов и педагогов. – М.: Волас,2009.-335 с.

В учебном пособии представлены вариативные авторские методики воспитания и развития волевых качеств подростков, социального поведения, этического воспитания. В книгу включены методики и программыреабилитации подростков, уже апробированные и зарекомендовавшие себя. Пособие предназначено психологам и педагогам.

Психолого-педагогічна література

Прокопчук С. Стежинами духовності: На допомогу вчителям, катехитам та вихователям. – К., 2011.-426 с..

Видання містить конспекти чотирнадцяти уроків-”стежинок”: Поваги, Послуху, Терпеливості, Смирення, Милосердя, Чесності, Вдячності, Щедрості, Мудрості, Співчуття, Доброти, Працелюбності, Прощення, Любові. Книжка має на меті допомогти вчителям християнської етики, недільної школи, вихователям груп продовженого дня, педагогам-організаторам, провідникам християнських спільнот і таборів, практичним психологам, усім, хто прагне бачити наших дітей духовно багатими, гармонійно розвиненими особистостями. Видання призначене для праці з дітьми молодшого та середнього шкільного віку. Книжка стане помічником у формуванні духовних цінностей дітей, набуття ними соціального досвіду, а також у мотиваційній сфері їхньої життєдіяльності....

Зовнішнє Незалежне оцінювання

Ломакович С. В., Панченков А. О., Озеряна К. В. Зовнішнє Незалежне Оцінювання.- К.: УЦПА, 2013.

Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ЗНО-2013 та ДПА з української мови, обіймає повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконання тематичних і тренувальних тестів та контрольних робіт розраховані на 100 днів підготовки до ЗНО та ДПА. Призначається для випускників (у тому числі й минулих років) шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.

Зовнішнє Незалежне оцінювання

Бондар В.В. Та інші. Зовнішнє Незалежне Оцінювання: Історія України/ Бондар В. М., Бондар В. В., Гончар В. А. – К.: Генеза, 2013.- 296 с..

Довідник складається з теоретичної і практичної частин. Перша включає таблиці і схеми, які покращать сприйняття, систематизацію і запам’ятовування навчального матеріалу. Друга – 7 варіантів тренувальних тестів для закріплення вивченого. Наприкінці вміщено відповіді на всі завдання.

Зовнішнє Незалежне оцінювання

Власов В. С. Історія України. Посібник для підготовки до ДПА та ЗНО. К.: Генеза, 2012.- 160 с.

У навчальному посібнику повністю охоплено зміст знань зі шкільного курсу історії України. Робота із запропонованим посібником дає змогу повноцінно підготуватися до складання ЗНО та ДПА з курсу історії України. Запропоновані в кожному розділі тренувальні тестові завдання складаються з усіх типів завдань, що їх використовують для перевірки історичної компетентності абітурієнтів: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю множинного вибору. Варіанти відповідей до завдань підібрано коректно (усі однорідні та правдоподібні), що істотно поліпшує якість підготовки. У посібнику вміщено відповіді на всі завдання.

Зовнішнє Незалежне оцінювання

Лебедєва Ю.Г. Історія України. Довідник для підготовки до ЗНО.: Повний шкільний курс. – К.: Генеза, 2013. – 296 с..

Пропонований довідник призначений для ґрунтовної та ефективної підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст теоретичного матеріалу відповідає основним розділам програми з історії України для ЗНО, що допоможе системно повторити та засвоїти ключові теми курсу від найдавніших часів до сьогодення. З метою самоконтролю за рівнем підготовки у посібнику пропонуються стандартизовані тестові завдання, аналогічні до тих, які випускники виконуватимуть під час ЗНО, та ключі (відповіді) до них.

Зовнішнє Незалежне оцінювання

Коляда І.А., Кирієнко О. Ю. Історія України. ЗНО за 30 днів. – К.: Генеза, 2013. – 256 с.

Запропонований посібник дає змогу протягом 30 днів повноцінно підготуватися до складання ЗНО з курсу історії України. У посібнику до кожного дня подано теоретичний матеріал, основні дати та поняття, наочний матеріал (картосхеми та ілюстрації), біографічні відомості про історичних діячів, наприкінці ─ тестові завдання на закріплення навчального матеріалу. Вміщено два демонстраційні тести зовнішнього незалежного оцінювання (вступний і заключний), а також систему тренувальних тестів до всіх тем, передбачених програмою, з відповідями до кожного завдання.

Психолого-педагогічна література: список рекомендованої літератури.

Анотований каталог інноваційного педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти України /за заг. ред. В.Г.Панка /упорядники: Н.В. Лунченко, Ю.А. Луценко – К.: Шкільний світ, 2010. – 70с.

Городнова Н.М. Кабінет психолога в системі освіти. – К.: Шк.. світ, 2009. – 128 с. (Бібліотека "Шкільного світу").

Гриценок Л І. З досвіду роботи регіональних психологічних служб із формування здорового способу життя в учнівської молоді: Методичний посібник / О.М.Сироватко, Н.М.Городнова та ін.– К.: Ніка-Центр, 2010. – 384 с.

З досвіду роботи психолого-медико-педагогічних консультацій України. Посібник. / Упорядники: А.Г. Обухівська, Т.Д. Ілляшенко. / Кам’янець-Подільський; ПП Мошак М.І., 2008. – 208 с.

Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України./ Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. Обухівська – К.: Шк. світ. 2008. – 256 с.

Ілляшенко Т.Д. Чому їм важко вчитися? Методичний посібник, присвячений питанням психолого-педагогічної допомоги молодшим школярам із труднощами у навчанні. – Київ: „Видавництво „Початкова школа”, 2009 –128 с.

Ілляшенко Тамара. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі //Соціальний педагог. – 2009. – № 5. – С.26-35

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.]. – К.: Форум, 2009. – Т. 1– 319 с.; Т. 2. – 335 с.

Психолого-педагогічна література: список рекомендованої літератури

Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчально-методичний посібник; В 2 т. / За ред.. В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – Т.1. – 328 с.; Т.2. – 284 с.

Основи практичної психології /В.Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. К.: Либідь. Третє стереотипне видання – 2006. – 536 с.

Панок В.Г., Рудь Г.В. Психологія життєвого шляху особистості: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с.

Розвиток психологічної служби та психологом медико-педагогічних консультацій системи освіти України (підсумки роботи за 2005-2008 р.р.) [Лунченко Н.В., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін] – К.: Ніка-Центр, 2008. – 118с

Львів: Видання навчально-реабілітаційного центру „Джерело”, 2008 – 324 с.

Соціальна профілактика торгівлі людьми: Навчально-методичний посібник / За ред. К.Б.Левченко, І.М.Трубавіної. – К.: ТОВ "Агентство "Україна", 2007. – 352 с.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: Навч.-метод. посібник. / За редакцією Левченко К.Б., Трубавіної І.М., Цушка І.І. – К.: ФОП "Чальцев", 2008. – 124 с.

Соціально-психологічна реабілітація дітей, вилучених із ситуацій торгівлі дітьми та інших найгірших форм дитячої праці. – К.: МОП-ІПЕК, 2008. – 118 с.

Психолого-педагогічна література: список рекомендованої літератури

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. Видання 2-е, перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. – 36 с..

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Психологічна готовність до навчання дітей шестилітнього віку. Методика діагностики та корекційно-розвиткові заняття. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. – 52 с..

Стадненко Н.М., Матвєєва М.П., Обухівська А.Г. Нариси з олігофренопсихології / За загальною редакцією Н.М. Стадненко. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський університет, інформаційно-видавничий відділ, 2007. – 200 с.

Тренінгові, соціально-реабілітаційні і навчальні програми із формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: Метод. посіб. / Кудрявцева Ю.В., Осадько О.Ю., Гулько О.М та ін.; За наук. ред. Панка В.Г., Городнової Н.М., Лунченко Н.В. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 180с.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer